تبلیغات
نشریه الکترونیکی نسل جوان - هلی کوپتر خالی به آبادان می رفت اما بنی صدر اجازه رفتن رزمندگان را نمی داد!